Privacy Statement Stichting Kessels Museum Tilburg

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Stichting Kessels Museum of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven bij het aangaan van een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden voor de stichting, waaronder de door de Stichting Kessels Museum gehanteerde vrijwilligersovereenkomst.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Museum Stichting Kessels Museum Tilburg
Bezoekadres: Stationsstraat 26
5038 ED Tilburg
Nederland
Postadres: Postbus 9176
5000 HD Tilburg
Nederland
E-mail: info@kesselsmuseum.nl
Telefoonnummer: + 31 (0) 13 5907 224 of +31 (0) 6 2727 3873
KvK-nummer: 18058512

Stichting Kessels Museum is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten *) en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Stichting Kessels Museum is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Stichting Kessels Museum is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Stichting Kessels Museum, waaronder http://www.kesselsmuseum.nl.

Stichting Kessels Museum verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, het incasseren van betalingen, de uitvoering van overeenkomsten, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Stichting Kessels Museum opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Stichting Kessels Museum. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Stichting Kessels Museum om overeenkomsten uit te voeren.

Stichting Kessels Museum gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Stichting Kessels Museum altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Stichting Kessels Museum worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;
  • voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Bij de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden voor de Stichting Kessels Museum, waaronder de vrijwilligersovereenkomst, wordt ook het BSN opgeslagen

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Stichting Kessels Museum altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@kesselsmuseum.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van overeenkomsten ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van overeenkomsten kan Stichting Kessels Museum gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Stichting Kessels Museum, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de webhosting partij.

Voor het eventueel versturen van nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@kesselsmuseum.nl.

Het staat Stichting Kessels Museum vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Stichting Kessels Museum ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep bestuursleden en de persoon belast met de vrijwilligerscoördinatie binnen de Stichting Kessels Museum. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Stichting Kessels Museum. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Stichting Kessels Museum.

*) Onder klanten worden voornamelijk de bezoekers van het Kessels Museum verstaan.